GDPR

INFORMACE KLIENTŮM
v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – nařízení Evropského
parlamentu a Rady č.2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

1. Mgr. Jana Šubrtová, advokát se sídlem U Sokolovny 271, 289 23 Milovice, (dále jen „Advokát“) provádí zpracování osobních údajů fyzických osob při výkonu své advokátní činnosti a při poskytování a nabízení právních služeb fyzickým osobám.

2. Advokát v této souvislosti zpracovává osobní údaje:
a) svých klientů (tedy osob, u nichž na základě poskytování právních služeb Advokátem došlo
k uzavření písemné / ústní smlouvy o poskytování právních služeb (dále jen „smlouva“);
b) svých potencionálních klientů (osob, u nichž byla jednání o uzavření smlouvy, ukončena před jejím uzavřením);
c) fyzických osob, jejichž osobní Advokátovi poskytl sám klient či potencionální klient v souvislosti s poskytováním právních služeb (jedná se např. o osoby v příbuzenském vztahu ke klientovi, osoby vyživované, ručitelé, spoludlužníky apod.).

3. V souvislosti s výkonem advokátní činnosti může dojít ke zpracování těchto kategorií osobních údajů:
a) identifikační údaje, jimiž se rozumí osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné
identifikaci (zejména jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště, podpis, v případě podnikatelů také IČO a DIČ);
b) kontaktní údaje, tedy osobní údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka, bankovní spojení);
c) osobní údaje, které jsou obsaženy ve veřejně přístupných rejstřících, seznamech či evidencích (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční
rejstřík atd.);
d) osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smluv či pro přípravu návrhů smluv, žalob a dalších podání (v rozsahu vyžadovaném pro jednotlivý typ poskytované právní služby);
e) osobní údaje, jejichž získání a zpracování je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících
pro Advokáta z platných právních předpisů (zejména v souvislosti s identifikační povinností při advokátní úschově);
f) osobní údaje vyplývající z navázaného smluvního vztahu a poskytování právních služeb Advokátem.

4. Zpracování shora uvedených osobních údajů klienta je v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, neboť jeho právním důvodem je zpracování, které je
a) nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba, pro přípravu podkladů nezbytných pro uzavření smlouvy nebo pro přípravu návrhu smlouvy, přípravu žaloby a dalších podání;
b) nezbytné pro účely oprávněných zájmů Advokáta a klientů – pro účely kontroly zákonnosti a správnost činnosti Advokáta, pro účely vedení evidence, vyřizování stížností, optimalizace
poskytování právních služeb, následnou péči o klienta.

5. Osobní údaje fyzických osob uvedených v odst. 2. jsou Advokátem předávány:
a) orgánům veřejné moci na základě zmocnění a v jeho rozsahu (zejména orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu atd.);
b) v rámci zpracování / posouzení návrhů smluv a dalších listin druhým smluvním stranám či listinami dotčeným osobám.

6. Osobní údaje fyzických osob uvedených v odst. 2. budou Advokátem zpracovávány po
dobu 5 kalendářních let od ukončení poskytování právních služeb. Tato lhůta vyplývá ze
zákonných požadavků na dobu, po kterou je Advokát povinen uchovávat dokumentaci a
klientský spis vztahující se k jeho advokátní činnosti.

7. Právo Advokáta na zpracování poskytnutých osobních údajů vyplývá ze zákonné
úpravy (z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady
EU č. 2016/67 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracovávané osobní údaje je
nezbytné uvést do smlouvy, návrhu smlouvy a další dokumentace nezbytné pro poskytnutí
právní pomoci (zejména plná moc) a dále k samotnému poskytnutí právní služby (k uvedení do
žaloby, zpracovávané smlouvy a dalších podání a listin), stejně jako slouží k identifikaci a
kontrole dle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu při
advokátní úschově. V případě, že klient některé pro poskytnutí právní služby nutné osobní údaje
neposkytne, může Advokát odmítnout právní službu poskytnout pro nedostatek zákonných
informací.
V případech stanovených zákonem (zejména zákon proti praní špinavých peněž) je přímo
vyloučeno, aby v případě neposkytnutí osobních údajů v rozsahu požadovaném zákonem,
Advokát s klientem smlouvu uzavřel.

8. Fyzické osoby uvedené v odst. 2. mají právo:
a) na přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu zpracování osobních údajů,
které Advokát o fyzické osobě zpracovává;
b) na opravu svých osobních údajů zpracovávaných Advokátem;
c) na omezení zpracování svých osobních údajů ve vymezených případech;
d) právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
e) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem
zpracování je oprávněný zájem Advokáta. V tomto případě je Advokát povinen ukončit
zpracování tehdy, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování na straně Advokáta,
nepřevažují nad zájmy nebo právy a svobodami klienta. Advokát klienta informuje
písemně o tom, jakým způsobem rozhodl o námitce vznesené klientem.
f) právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů – právo získat své osobní
údaje, jež poskytl Advokátovi pro účely splnění smlouvy a právo předat je jinému správci.
h) podat proti zpracování svých osobních údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních
údaje ČR, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 https://www.uoou.cz.

9. Přílohou tohoto dokumentu je Žádost subjektu údajů, kterou je subjekt údajů
oprávněn zaslat na níže uvedenou poštovní či e-mailovou adresu.
V Milovicích dne 24.5.2018
Mgr. Jana Šubrtová, advokát
subrtova.jana@tiscali.cz, tel.č. + 420 602 955 323
U Sokolovny 271, 289 23 Milovice

 

Příloha:
ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ
Identifikace Subjektu údajů
Jméno a příjmení: _________________________________________________
Datum narození: _________________________________________________
Adresa: _________________________________________________
Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…): _______________________________
Předmět žádosti – Jaké právo chci využít
Právo na přístup
Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo
smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.);
nebo
Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji
obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo
Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám
o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:
na následující emailovou adresu: ____________________; nebo
na následující adresu: ____________________.
Právo na opravu
Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________
Aktuální hodnota osobních údajů je: ____________________________________
Právo na výmaz
Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich
systémů.
Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých
osobních údajů se má omezení týkat)
Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit)
mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).
4
Právo na přenositelnost
Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte,
___________________________, v následujícím formátu ________________.
Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________
NEBO
Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:
Jméno správce: ___________________________
Adresa správce: __________________________
Email správce: ___________________________
Telefon správce: ___________________________
Právo vznést námitku proti zpracování
Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________
Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme
o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše
osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo
nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)
Důvod žádosti
Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku,
uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

Logo_mobil_Jana_Subrtova

Právní služby