Dle ust. § 1811 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, sděluji spotřebitelům tyto informace:

PŘEDMĚT SLUŽBY

Předmětem služby je poskytování dohodnutých právních služeb Podrobný popis předmětu služby a jeho vlastností obsahuje smlouva o poskytování právních služeb nebo informace či pokyn potvrzený klientem.

ÚČTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

Odměna za poskytování právních služeb je hrazena na základě vystavené a odeslané faktury, dle údajů v ní uvedených. Platby jsou prováděny v termínech dle dohody s klientem.
Dle okolností je vyžadována úhrada zálohy na právní služby.
Úvodní seznamovací schůzka v délce trvání do 60-ti minut je zdarma.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Advokát nese odpovědnost za škodu, vzniklou z vadného poskytnutí právní služby. Advokát je pojištěný, a to do výše pojistného plnění minimálně ve výši 5.000.000,- Kč pro případ povinnosti náhrady takto vzniklé škody.

Spotřebitel má právo v případě pochybení advokáta podat písemnou stížnost na advokáta České advokátní komoře.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

Smlouva o poskytování právních služeb je uzavírána na dobu pro konkrétní úkon nebo na dobu neurčitou s tím, že klient je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb uzavřenou mezi ním a advokátem kdykoliv bez omezení a bez uvedení důvodu výpovědi. Výpověď je účinná doručením druhé straně.

Dále sděluji v souladu s ust. § 5a a § 14 zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, následující informace:

DOKLAD O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY A REKLAMACE SLUŽBY

Na žádost spotřebitele je advokát povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje.

ORGÁN MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě sporu mezi advokátem a spotřebitelem bude věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení sporu předně Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.cak.cz., nebo věcně a místně příslušný soudu, nebude-li spor vyřešen smírně před orgánem České advokátní komory.

Logo_mobil_Jana_Subrtova

Právní služby